Parkering

För att underlätta för oss medlemmar har styrelsen den 14 november 2023 fattat beslut om en Parkeringspolicy vilken gäller med omedelbar verkan.

 1. Föreningen har ett kösystem för bilplatser som innebär att man kan hyra en öppen P-plats med eller utan ladd stolpe eller Carport samt handikappanpassade P-plats (3 st). Uthyrningen sköts av Riksbyggen och platserna tilldelas genom elektronisk köhantering. Information finns på Boendewebben.
 2. Handikappanpassad P-plats kräver att medlemmen har handikapp-tillstånd utfärdat av kommunen.
 3. Antal platser är en (1) per lägenhet. Ifall det önskas ytterligare plats kan det av styrelsen beslutas med hänsyn till kön och bara beviljas med 1 månad med automatisk förlängning tills annat behov uppstår.
 4. Bilplatser följer inte automatiskt lägenheten vid ägarskifte utan erbjuds då boende som ev. står i kö. Byte av bilplatser kan ske med styrelsens medverkan.
 5. Styrelsen har rätt att omdisponera bilplatserna vid behov. Sådant behov kan t. ex. vara en omflyttning mellan två platser för att ge boende med handikapptillstånd som står i tur att erhålla en bilplats tillgång till någon av de särskilda handikapparkeringarna eller en omflyttning för att få tillgång till laddstolpe.
 6. Uppsägningstid för bilplats eller carport är 3 månader – kan inte bortförhandlas. Uppsägning sker på Mitt Riksbyggen och Styrelsen informeras.
  •  Undantag kan göras i det fall annan boende står på kö till P-plats och omedelbart önskar tillträde till motsvarande plats.
 7. På området finns bilplatserna 20A och 20B (grundform handikapp plats och omvandlas till detta då behov uppstår) – hyres med 1 månad i taget med automatisk förlängning tills annat behov uppstår.
 8. Vid ägarbyte skall ny ägare ställa sig i kö på ”Mitt Riksbyggen” samt informera styrelsen om sitt önskemål. Styrelsen kan härvid föreslå Riksbyggen lösning med hänsyn tagen till kölistan.
 9. Uthyrning till icke medlem kan medges om inga medlemmar står i kö. Sådan uthyrning sker med en (1) månads ömsesidig uppsägning. Moms tillkommer vid sådan uthyrning.
 10. Avgifter. P-plats är förenad med en avgift som styrelsen beslutat.